- 9%  4,289,000đ  
4,725,000đ  

 

- 18%  2,390,000đ  
2,919,000đ