-32%  2,030,000đ  
2,580,000đ  

-23%  1,790,000đ  
2,300,000đ  

-26%  1,120,000đ  
1,470,000đ            

- 22%  2,090,000đ  
2,900,000đ