- 0%  1,260,000đ  
1,260,000đ  

- 27%  1,360,000đ  
1,850,000đ  

- 0%  1,575,000đ  
1,575,000đ