-26%  990,000đ  
1,330,000đ            

 

-26%  1,020,000đ  
1,370,000đ            

 

-32%  1,350,000đ  
1,900,000đ