Ga Đi

Mác Tàu

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội – Hải Phòng

HP1

06:00

08:15

Long Biên – Hải Phòng

LP3

9:20

5:30

Hà Nội – Hải Phòng

LP5

15:20

18:00

Hà Nội – Hải Phòng

LP7

18:00

20:47

Hải Phòng – Hà Nội

HP2

18:00

20:47

Hải Phòng – Long Biên

LP4

06:05

08:40

Hải Phòng – Hà Nội

LP6

08:55

11:30

Hải Phòng – Hà Nội

LP8

14:35

17:20

Đặt vé tàu liên hệ www.dsvn.vn  hoặc www.vetau.com.vn