Ga Đi

Mác Tàu

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội – Vinh

SE1

19:30

01:34

Hà Nội – Vinh

SE3

22:00

03:25

Hà Nội – Vinh

SE5

09:00

15:04

Hà Nội – Vinh

SE7

06:00

12:01

Vinh – Hà Nội

SE2

18:00

05:30

Vinh – Hà Nội

SE4

22:51

04:50

Vinh – Hà Nội

SE6

13:27

19:58

Vinh – Hà Nội

SE8

09:26

15:33

Đặt vé tàu liên hệ www.dsvn.vn  hoặc www.vetau.com.vn